Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej informuje, iż zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r, poz. 1832, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1454) od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach:

  • tradycyjnej (tj. plastikowej)
  • elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych)

Osoby po raz pierwszy ubiegające się o KDR

Osoby ubiegające się o Kartę będą składać jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym będą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Ponadto, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna będzie mógł wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym. Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

Jeśli członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do dnia 31.12.2017 r., to przyznanie elektronicznej Karty wiąże się jedynie z weryfikacją:

  • czy dany członek rodziny wielodzietnej posiada już ważną Kartę w formie tradycyjnej,
  • czy uzupełnił adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego.

 

Jak ubiegać się o Kartę elektroniczną?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną czy też o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznaczyć wybraną formę karty.

W przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie załącznika ZKDR-04 –Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej formie (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka rodzica.

Aby na urządzeniu rodziców były wyświetlane karty dzieci należy podać ich dane (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL). W załączniku ZKDR-04 (Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych) rodzic lub małżonek rodzica może na swoim urządzeniu mobilnym wyświetlać następujące Karty:

1.     swoją
2.     drugiego rodzica lub małżonka
3.     dzieci.

Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty.

Z formy elektronicznej Karty Dużej Rodziny będzie można korzystać po przez aplikację mKDR, którą można pobrać w:

  • Google Play dla urządzeń działających w systemie Android
  • App Store dla urządzeń działających w systemie IOS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 42893