Załącznik  Nr 1

                                                                                      do Uchwały Nr XIX/145/2016

                                                                                        Rady Gminy w Sułoszowej

                                                                                             z dnia  7 lipca 2016            

                                                                                                .

 

 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny

 

na lata 2016-2018

 

 

 
   

 

WPROWADZENIE

 

Rodzina to podstawowa grupa społeczna, która początkuje wszelkie działania prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Innymi słowy, rodzina jest instytucją, która prowadzi do kształtowania tożsamości i postaw młodego człowieka. To właśnie w niej rodzi się hierarchia wartości, kodeks postępowań, kształtuje się kręgosłup moralny dzieci i młodzieży. Dlatego nawet niewielkie zaburzenie może powodować destabilizację w rodzinie. Destrukcyjne przerwanie łańcucha więzi rodzicielsko-opiekuńczych prowadzi do zakłócenia relacji międzyludzkich.

Rodzina dla każdego człowieka powinna być docelową przystanią, wskaźnikiem, drogowskazem, który podpowie, w którą stronę się kierować. Rodzina kształtuje ludzkie postawy i nadaje sens egzystencji człowieka. Z domu wynosi się własne przyzwyczajenia, nawyki, zachowania i etyczne odniesienia.

Osłabienie rodziny zarówno w sferze materialno-bytowej, jak i w sferze więzi rodzinnych wymaga podjęcia stosownych kroków ze strony państwa, aby zrehabilitować, przywrócić zdolność do prawidłowego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie. Wszelkie działania podejmowane na rzecz dobra dziecka i jego rodziny powinny być spójne i zgodne z potrzebami osób. W związku z tym Gmina od lat prowadzi działania pomocowe dla rodzin z dysfunkcjami. Rosnące zagrożenia wywierają jednak potrzebę tworzenia programu wspierania rodziny, która to stanowi ,, podstawowe środowisko życia i wychowania młodego pokolenia”.

 

 

 

UZASADNIENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

 

Zgodnie z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy m.in. opracowanie i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. W świetle założeń ustawy pomoc dziecku i jego rodzinie powinna mieć charakter interdyscyplinarny i być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu. Ważne jest, by działania i decyzje względem rodziny były podejmowane przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja).

 

 

Konsekwencją powyższego zapisu jest wprowadzenie trzyletniego programu wspierania rodziny w gminie Sułoszowa na lata 2016-2018. Priorytetem będzie stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. Świadczenie wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać poczucie bezpieczeństwa i gwarancje wsparcia instytucjonalnego. Każdy świadczeniobiorca powinien mieć zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu powołanych.

Działania na rzecz rodziny to czynności skierowane do poszczególnych jej członków oraz kampanie prowadzone na rzecz całej wspólnoty. Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

 

 

Realizowane w ramach programu zadania koncentrować się będą nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną. Ma to na celu pomoc w odzyskaniu przez rodziców funkcji opiekuńczych tj. umożliwienie dziecku powrotu do środowiska rodzinnego. Przyjęte w ramach Programu zadania są spójne zarówno z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułoszowa na lata 2014-2020.

 

 

DIAGNOZA DEMOGRAFICZNA W GMINIE SUŁOSZOWA

 

Gmina Sułoszowa położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego. Mieści się w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. W skład gminy wchodzą trzy miejscowości: Sułoszowa, Wielmoża, Wola Kalinowska.

Wieś Sułoszowa należy do najdłuższych  Polsce ulicówek, ciągnie się bowiem na przestrzeni około 9 km. Część Gminy obejmuje Ojcowski Park Narodowy.

Liczba ludności na dzień 31.12.2015r. wynosi 5.860 osoby, w tym 2.941 kobiet i 2.919 mężczyzn.

Analiza liczby mieszkańców gminy jasno wskazuje, iż ludność dzieli się na połowę, z nieznaczną przewagą kobiet.

Gminę Sułoszowa zamieszkuje 1183 osób w wieku przedprodukcyjnym, 3.849 osób w wieku produkcyjnym i 828 osób w wieku poprodukcyjnym.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Sułoszowa na dzień 31.12.2015 r.

 

 

DIAGNOZA SPOŁECZNA W GMINIE SUŁOSZOWA

 

 

Do określenia zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny niezbędna jest analiza danych o osobach i rodzinach z terenu gminy objętych wsparciem m.in. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

W 2015 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało ogółem 120 rodzin.

 

Tab. 1 Powody trudnej sytuacji życiowej

L.p

Wyszczególnienie

   Liczba rodzin

1.

UBÓSTWO

   70

2.

SIEROCTWO

     1

3.

BEZDOMNOŚĆ

     0

4.

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

   64

4a.

W TYM:  WIELODZIETNOŚĆ

   50

5.

BEZROBOCIE

   18

6.

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

   46

7.

DŁUGOTRWAŁA CHOROBA

   54

8.

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 

   43

8a

W TYM:

RODZINY NIEPEŁNE

    9

8b.

RODZINY WIELODZIETNE

    9

9.

PRZEMOC W RODZINIE:

    4

10.

ALKOHOLIZM

  24

12.

NARKOMANIA

    1

13.

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO WYJŚCIU Z ZAKŁADU KARNEGO

    1

14.

ZDARZENIE LOSOWE

    1

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GOPS w Sułoszowej (sprawozdanie: MPiPS-03 za I-XII 2015 r.).

 

Powyższe dane wskazują, że kwestia ubóstwa jest czynnikiem dominującym w strukturze udzielania pomocy, kolejnym  powodem jest bezrobocie.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie wynika, że wskaźnik bezrobocia na terenie Gminy Sułoszowa na koniec 2015r. wynosił 2 % , wśród 117 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 17 osób posiadało prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Większość mieszkańców prowadzi małe, nie wyspecjalizowane gospodarstwa rolne, jest płatnikami KRUS. Zdarza się często, że rolnicy mają zadłużone gospodarstwa w KRUS, nie są w stanie poradzić sobie z narastającymi opłatami  i kosztami utrzymania.

Źródło: dane pozyskane z Centrum Aktywizacji Zawodowej UPPK za 2015 r).

 

 

 

Tab. 2 Formy udzielanej pomocy

 

L.p

Wyszczególnienie

Liczba rodzin*/

Liczba osób

1.

STYPENDIA SZKOLNE

W OKRESIE: I-VI/2015

 

122

2.

STYPENDIA SZKOLNE

W OKRESIE:

IX-XII/2015

 

119

2.

POSIŁKI DLA DZIECI W SZKOLE

68

3.

POSIŁKI W SZKOLE DLA DZIECI WSKAZANYCH PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ/PLACÓWEK

10

4.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

410*

5.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

11*

6.

POMOC „PIERWSZY DZWONEK”

52*

146

7.

KARTY DUŻEJ RODZINY

41*

208

8.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH PROGRAMU PEAD 2014-2012

 3*

9.

ORGANIZACJA LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

13

10.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE -TERAPIA UZALEŻNIEŃ

5

Źródło: dane własne GOPS w Sułoszowej oraz dane pozyskane z ZEAS w Sułoszowej za 2015r.

 

 

Z danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie wynika, iż do końca 2015 roku

2 dzieci (pełnoletnich) z terenu Gminy Sułoszowa umieszczonych jest w rodzinach zastępczych,

natomiast 9 dzieci, które nie pochodzą z terenu Gminy Sułoszowa przebywa w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Sułoszowa. Liczba dzieci z terenu Gminy Sułoszowa umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 0

Źródło: dane liczbowe pozyskane z PCPR w Krakowie za 2015 r.

 

 

Na terenie Gminy Sułoszowa działa  4 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 2 przedszkola.

Placówki oświatowe w ramach swojej działalności w zakresie poprawy sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym realizują szereg działań edukacyjnych, wychowawczych, uzupełniających brakującą wiedzę a także prowadzą działania rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów.

Liczba dzieci i uczniów uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Sułoszowa na dzień 1 września 2015 r. wynosiła 837 dzieci, w tym:

-liczba dzieci w Gimnazjum w Sułoszowej: 184

-liczba dzieci w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Sułoszowa: 439

-liczba dzieci w Przedszkolach na terenie Gminy Sułoszowa: 145

-liczba dzieci w klasie „0” w wyżej wymienionych placówkach:  69

Źródło: dane liczbowe pozyskane z Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Sułoszowej.

 

Na terenie Gminy Sułoszowa funkcjonują placówki kulturalne, skupiające zarówno młodzież jak i dorosłych: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Centrum Kultury w Sułoszowej z Filią w Wielmoży oraz Biblioteka. 

Zadaniem Centrum Kultury jest pobudzanie i rozwijanie zdolności artystycznych mieszkańców. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom lokalnej społeczności prowadzone są tu warsztaty plastyczne, ceramiczne, papieroplastyka, malarstwo na szkle, nauka gry na instrumentach muzycznych, próby orkiestry dętej. W Bibliotece działa DKK – dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i dla dorosłych, zapraszani są autorzy książek. Realizowane są projekcje filmowe, a w ramach nauki on-line w sali internetowej mieszkańcy korzystają z kursów językowych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Pielęgnując lokalną historię organizowane są wystawy staroci tzw. kącik regionalny. Można tu oglądać przedmioty domowego, codziennego użytku minionych czasów w naszej małej Ojczyźnie.

Formy działań powyższych placówek otwarte są dla wszystkich i na wszelkie grupy wiekowe.

Źródło: dane pozyskane z Centrum Kultury w Sułoszowej.

 

 

 

ANALIZA SWOT

 

REALIZACJA LOKALNEGO PROGRAMU NA TERENIE GMINY SUŁOSZOWA

 

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

- wzrost poziomu  wykształcenia i świadomości   

  mieszkańców

- rozeznanie pracowników co do potrzeb

  mieszkańców,

- wykwalifikowana kadra pracownicza,

- dobra współpraca z instytucjami działającymi na  

   rzecz rodziny,

- realizacja programów osłonowych i  

  profilaktycznych,

- zabezpieczenie w budżecie gminy środków na   

  profilaktykę uzależnień,

- funkcjonowanie w gminie zespołu  

  interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania

  przemocy,

- aktywna działalność GKRPA,

- funkcjonowanie Punktu Informacyjno- 

  Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich

  rodzin,

- funkcjonowanie przy GOPS w Sułoszowej

  Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób

  Dotkniętych Przemocą w Rodzinie,

- łatwy dostęp do placówek oświatowych, 

  kulturalnych i przedszkoli,

- pozyskiwanie środków finansowych z funduszy

  zewnętrznych na realizację działań na rzecz

  rodzin.

- bierność klientów pomocy społecznej,

- mała aktywność i gotowość ze strony

  społeczności lokalnej do współpracy,

- brak w gminie organizacji pozarządowych

   działających na rzecz  rodzin,

- brak  w gminie grup wsparcia dla osób

   uzależnionych i współuzależnionych,

- niewystarczające środki finansowe na szerszą

  skalę działań na rzecz rodzin.

- występowanie zjawiska dziedziczenia

  bezrobocia,

- brak dobrego połączenia komunikacyjnego,

- brak wczesnej diagnostyki problemów rodziny,

- niewystarczająca  ilość kadry specjalistycznej:

  asystent rodziny, psycholog.

 

SZANSE

ZAGROŻENIA

- możliwość pozyskania środków finansowych  

  zewnętrznych,

- rosnąca świadomość społeczna,

- utworzenie stanowiska pracy dla asystenta

  rodziny,

- tworzenie i realizacja programów  

  aktywizujących i integrujących społeczność

  lokalną,

- wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w

  ramach robót publicznych, prac społecznie

  użytecznych

- złożoność problemów rodzin,

- nasilające się zjawisko uzależnień,

- negatywny wpływ mediów na prawidłowe

  relacje wewnątrz rodzinne, degradacja relacji

  rodzinnych,

- zatracanie rodzinnych wartości,

- starzenie się społeczeństwa, niski  przyrost  

  naturalny ludności,

- wyjazdy młodych za granicę w poszukiwaniu 

  pracy za godną płacę,

- nasilenie się negatywnych stereotypów   

  dotyczących pomocy społecznej

 

 

ODBIORCY  PROGRAMU

 

Odbiorcami programu są:

 

1) Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

2) Dzieci i młodzież,  którym rodzina nie zapewnia i nie sprawuje należytej opieki,

3) Przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin.

 

Adresatami programu są w szczególności następujące rodziny i dzieci :

 

1. Rodziny niezaradne życiowo

 

Programem mogą zostać objęte rodziny, które nie posiadają zdolności wychowawczych i popełniają błędy wychowawcze. W takiej rodzinie brak jest stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Innymi słowy dysfunkcyjność rodziny wpływa na załamanie struktury relacji rodzinnej. Wtedy też rodzina jako podstawowa komórka społeczna nie potrafi spełniać podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Najczęściej problemy w takich rodzinach wynikają z braku lub złego przygotowania do pełnienia funkcji  rodzicielskich, niskiej samooceny rodziców,  braku wsparcia ze strony dziadków, lub nadmiernego ich angażowania się.  

 

2. Rodziny z problemem ubóstwa obarczone bezrobociem

Rodziny naznaczone ubóstwem, często wynikającym z braku pracy, są tą częścią społeczeństwa, która jest zagrożona dezorganizacją pracy rodziny. Wiele osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułoszowej, boryka się z problemem bezrobocia. Brak pracy jest czynnikiem, który ma wpływ na zaspakajanie podstawowych potrzeb rodziny i prowadzi do narastania kwestii ubóstwa.

 

3. Rodziny dotknięte przemocą

Liczba rodzin dotkniętych przemocą w 2015 r.  wyniosła 18, w tym 9 rodzin z dziećmi..

W ramach procedury „Niebieska Karta”  dwa razy wystąpiono do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o wgląd Sądu  w sytuację dzieci. Przemoc fizyczna i psychiczna nie znajduje swego źródła tylko w rodzinach z obniżoną sprawnością bytową i materialną. Coraz częściej problem dotyka rodzin pełnych, dobrze sytuowanych materialnie oraz ludzi wykształconych. Niestety, tylko nieliczne z rodzin dotkniętych przemocą zgłaszają swój problem. Często temat przemocy domowej pozostaje nadal w tzw. ,,czterech ścianach”.

 

4. Dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym

Dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mają na ogół problemy w sferze emocjonalnej. Ich zaburzenia nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie. W taki sposób dziecko z głębokim deficytem emocjonalnym nie wykształtuje odpowiedniej hierarchii wartości. Proces ukierunkowania dziecka jest niezwykle trudnym procesem, który pochłania wiele pracy i wysiłku. Na niedostosowanie społeczne dzieci duży wpływ ma środowisko pierwotne, którym jest rodzina oraz rozwój cywilizacji i technologii, a także środowisko rówieśnicze.

Nie mniej jednak rodzina niezależnie od tego jak funkcjonuje, czy jest środowiskiem zdrowym i wartościowym moralnie, czy też przejawia wyraźne cechy patologii - w każdym przypadku kształtuje osobowość, postawę społeczną, wyznacza koleje losu dziecka.

 

 

 

 

CELE GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY

 

 

Cel główny programu

Wspieranie rodziny poprzez prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

 

 

Cele szczegółowe

1.Podejmowanie działań interdyscyplinarnych w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym

 

DZIAŁANIA

 

- Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  zapewniające pomoc, a tym samym poczucie stabilności rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz rodzin w których występuje problem przemocy domowej

- Działania profilaktyczne i edukacyjne na rzecz dzieci podejmowane przez placówki oświatowe oraz inne instytucje i organizacje

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako organ pomocowy, działający w ramach profilaktyki i wspierania rodzin borykających się z kryzysem spowodowanym uzależnieniem

- Opracowywanie i wdrażanie projektów i programów na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

- Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców.

 

2. Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa socjalnego.

 

DZIAŁANIA

- Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, wychowawczych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

 

- Poradnictwo i praca socjalna świadczona przez pracowników GOPS w Sułoszowej

- Świadczenie pomocy w postaci posiłków w ramach programu ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

- Pośredniczenie w przekazywaniu żywności rodzinom najuboższym

- Udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych ubóstwem stypendiów i zasiłków szkolnych

- Zapewnienie dzieciom i młodzieży  wypoczynku w okresie wolnym od zajęć szkolnych

- Zapewnienie rodzinom wsparcia i pomocy asystenta

- Realizowanie w szkołach badań przesiewowych, komputerowych (wzrok, słuch, mowa)

 

3. Monitorowanie sytuacji rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

DZIAŁANIA

- Regularne monitorowanie sytuacji rodzin przez pracowników socjalnych.

- Współpraca ze szkołami w zakresie pomocy wychowawczej i opiekuńczej, objęcie przez placówki oświatowe dzieci pomocą pedagogiczną.

- Wsparcie rodzin zastępczych, pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą w postaci monitorowania i podejmowania stosownych działań co do tych rodzin i osób.

- Współpraca z innymi instytucjami świadczącymi pomoc na rzecz rodzin np. PCPR, policją, sądem, kuratorami, placówkami szkolnymi, służbą zdrowia.

 

4. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży i minimalizowanie ich występowania.

 

DZIAŁANIA

- Zapewnienie i współ organizacja dzieciom i młodzieży wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych: ferie, wakacje, organizacja wycieczek

 

- Rozwijanie u dzieci cech empatii, współczucia wobec innych ludzi poprzez  wyjazdy  do np.

hospicjów, organizowanie zawodów o puchar filantropa poprzez klasowe zbieranie plastikowych nakrętek na rzecz pomocy niepełnosprawnym dziecom.

 

- Organizacja i wyjazdy uczniów na targi szkolne pogłębiające wiedzę w zakresie edukacji zawodowej

 

- Organizowanie przez placówki oświatowe szkoleń, wykładów, prelekcji, spektakli dla rodziców, dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki w zapobieganiu uzależnieniom, cyberprzemocy, agresji i radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zmian życiowych

- Organizowanie przez placówki szkolne rodzinnych festynów, mających na celu integrację rodzin, , organizowanie zajęć, akcji angażujących rodziców w bieżące życie szkoły.

- Prowadzenie zajęć przez placówki kulturalne: Centrum Kultury, Biblioteki

- Udzielanie wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i doradczego uczniom, kierowanie dzieci do lekarzy specjalistów i poradni specjalistycznych, organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów z trudnościami  w nauce

- Współpraca wszystkich podmiotów pracujących na rzecz dzieci.

 

 

ZASOBY

 

Instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny oraz inne pełniące funkcje wspierające:

 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej z Punktem Informacji  Wsparcia i Pomocy dla 

   Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

2) Urząd Gminy Sułoszowej;

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów  

    Narkomanii  w Sułoszowej;

4) Komisariat Policji w Skale

5) Centrum Kultury w Sułoszowej z Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym dla  

     Osób   Uzależnionych i ich Rodzin, Biblioteka

6) Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Sułoszowej,

7)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej

8) Publiczne Przedszkole w Sułoszowej;

9) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sułoszowej;

10) Zespół Szkolno Przedszkolny w Wielmoży;

11) Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej;

12) Zespół  Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej;

13) Kościół Parafialny w Sułoszowej;

14) Instytucje i organizacje z poza terenu Gminy Sułoszowa ;

 

 

REALIZATORZY PROGRAMU

 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- Zespół Interdyscyplinarny w Sułoszowej;

- Placówki Szkolne i Przedszkolne w Gminie Sułoszowa;

- Centrum Kultury i  Biblioteka w Sułoszowej;

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sułoszowej;

- Kościół, organizacje i instytucje działające na terenie i poza terenem gminy Sułoszowa ;

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- budżet gminy,

- budżet państwa,

- środki pozyskane z funduszy zewnętrznych w tym: rządowych, pozarządowych, programów

  celowych i funduszy unijnych.

 

ZAKŁADANE  EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny ma na celu uświadomienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, że nie są sami z problemem, a ich sytuacja nie musi być trwała. Spodziewanym efektem realizacji Programu ma być:

-polepszenie sytuacji dziecka i rodziny,

-wzmocnienie lub przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,

-ograniczenie zjawiska niedostosowania społecznego,

-zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.

 

 

MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej.

W ramach jego realizacji będą gromadzone informacje, które pozwolą na ocenę postępów, wskażą dalszą drogę potrzeby i zrekonstruują działanie, które mają dać informację zwrotną, pozwalającą na określenie i wprowadzenie dodatkowych zmian w programie.

Wskazana jest stała współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami w celu zapewnienia najlepszego efektu podjętych inicjatyw.

Program będzie podlegał ewaluacji i monitoringowi w zależności od występujących potrzeb rozpoznawanych i ustalanych przez podmioty zajmujące się problemami rodziny.

Ewaluacja będzie miała charakter usprawniający i wskazujący kierunki ewentualnych zmian w zapisach programowych. Pozwoli na sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń oraz sposobu wydatkowania środków przeznaczonych na ich realizację.

Monitoring pozwoli na analizę i ocenę zebranych informacji i planowanie dalszych działań oraz doskonalenie dotychczas ustalonych. Monitorowanie i ewaluacja odbywać się będą poprzez przedkładanie przez Wójta Gminy Sułoszowa w terminie do 31 marca każdego roku Radzie Gminy Sułoszowa sprawozdań z realizacji Programu, sporządzanych na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji zadań.

Sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

 

Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów szczegółowych:

 

- dane liczbowe pozyskane w ramach realizacji poszczególnych działań.

 

PODSUMOWANIE

Gminny Program Wspierania Rodziny jest zgodny z kierunkiem i działaniami określonymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułoszowa na lata 2014-2020.

Program zakłada tworzenie korzystnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin na terenie Gminy Sułoszowa oraz poprawy jakości ich życia. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny, a rodzinie będą stwarzane możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku. Program ma także stworzyć poczucie odpowiedzialności oraz sprawić, by rodziny same przy wykorzystaniu swojego własnego potencjału rozwiązywały problemy, a tym samym wychodziły z kryzysu, w jakim się znalazły. Ważnym elementem powodzenia w zakresie realizacji programu jest ścisła współpraca instytucji i podejmowanie skoordynowanych działań na rzecz rodzin z terenu Gminy Sułoszowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej

Sułoszowa ul. Krakowska 139
32-045 Sułoszowa

fax (12) 389 60 28 wew. 29
tel. (12) 389 60 28 wew. 07, 08, 09

Godziny otwarcia:
poniedziałki: 9:15 - 17:15
wtorki-piątki: 7:30 - 15:30

adres emailowy: gops_suloszowa@poczta.onet.pl

Licznik odwiedzin: 42873